NOWELIZACJA   ROZPORZĄDZENIA   RADY   MINISTRÓW

W załączniku nr 3 znajduje się tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

§  26 ust. 10b w dotychczasowym brzmieniu: „Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się: 1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 75%obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w§ 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie” zostaje zmieniony w taki sposób, że: ust. 10b w pkt 1 wyrazy „75%” zastępuje
się wyrazami „50%”.

Ust. 11 pozostaje bez zmian „Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, ust. 10a pkt 1 i ust. 10b pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie”.

Nowe ulgi w ograniczeniach  w sprawowaniu kultu religijnego

NOWELIZACJA  ROZPORZĄDZENIA  RADY  MINISTRÓW

W załączniku nr 2 znajduje się tekst ostatniego rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 czerwca 2021 r. „zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” (Dz. U. poz. 1054).

Warto zwrócić uwagę na zmianę w  § 26 Rozporządzenia, gdzie po ust. 10 został dodany ust. 10a i 10b w brzmieniu:

„10a. Od dnia 13 czerwca 2021 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą
się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1)     w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych  przez  zakład   lub  dom   pogrzebowy    w    przypadku   pogrzebu,

oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa
w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2)     na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m
od siebie.

10b. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą
się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 75% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu,
oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa
w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m
od siebie.”

Do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych.

UJEDNOLICONY   TEKST   ROZPORZĄDZENIA

Wersja ujednolicona „Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” znajduje się w załączniku nr 2. Obecnie według znowelizowanego §  26 ust. 8 Rozporządzenia, zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1)  w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Bez zmian pozostaje ust. 9, w którym postanawia się, że przed wejściem
do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Aktualne  nakazy  SANEPIDU  dla  obiektów  kultu  religijnego

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Obowiązuje do: 14 lutego 2021 r.

 

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób- do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

Obowiązuje do: 14 lutego 2021 r.

 

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

Obowiązuje zakaz organizacji tego typu wydarzeń.

Obowiązuje do: 14 lutego 2021 r.