Czwartek  11  maja 2023 r.  parafia  naszą  będzie przeżywać dzień wizytacji pasterskiej,  której będzie przewodniczył ks. biskup Arkadiusz  Okroj.  Jest  to szczególny dzięń ,  który przypada w parafii  raz na  5 lat.  W tym dniu  Ks. biskup  spotyka się z wszystkimi grupami stanowymi w naszej parafii w wyznaczonych godzinach. Uroczyste zakończenie będzie  na Mszy św. o godz. 17.30,  na której  ks. biskupa  Arkadiusz udzieli   sakramentu Bierzmowania  naszej  młodzieży.

Spotkania z ks. Biskupem :

  • godz.  10.00   -   odwiedziny jednej z rodzin z chorą osobą
  • godz.  10.50  -  spotkanie z dziećmi i młodzieżą   Szkoły  nr 5
  • godz.  11.45  -  poświęcenie  Domu Dziennego Pobytu  przy naszej parafii
  • godz.  15.00  -  Koronka do Miłosierdzia Bożego i spotkanie z Różami Różańcowymi
  • godz. 16.00  -  spotkanie z Radą Duszpasterską  i  Ekonomiczną,  szafarzami,  lektorami
  • godz.  17.30   -   Msza św. na zakończenie wizytacji parafialnej pod przewodnictwem ks. biskupa   Arkadiusza

Program  Mszy św.  z sakramentem  Bierzmowania  w dniu  Wizytacji  Pasterskiej

Ksiądz Biskup ubiera się w zakrystii, podobnie zdejmuje szaty po Mszy św. w zakrystii. W czasie ubierania szat organista może coś śpiewać albo zagrać, aby nie było ciszy w kościele…

OBRZĘDY WSTĘPNE

» Śpiew - Introit: „Pieśń?”

• Znak krzyża

• Akt pokuty

• Gloria / „Chwała na wysokości Bogu” (intonuje Organista) – poza okresem Wielkiego Postu

• Kolekta (Mszał Rzymski s. 70-71”)

LITURGIA SŁOWA

Czytania dowolne wybiera Ksiądz Proboszcz z Obrzędów Bierzmowania. Nie ma potrzeby konsultowania wyboru z Księdzem Biskupem. Chyba, że w dniu bierzmowania wypada Uroczystość, w takiej sytuacji proszę o kontakt.

• I czytanie  s. 74  Dz  1, 3 – 8

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Jezus po swojej męce dał swoim Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku nakazał im, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali obietnicy Ojca. Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie, Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.

Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny    1  s.  75   Ps 104 (103) i nn

Refren:  Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

lub:  Alleluja.

1 Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
24 Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! †
Tyś wszystko mądrze uczynił, *
Ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren.

27 Wszystko to czeka na Ciebie, *
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
28 Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

Refren.

30 Stwarzasz je napełniając swym Duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.
31 Niech chwała Pana trwa na wieki, * 
niech Pan się raduje z dzieł swoich.

Refren.

30 Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana, *
grać mojemu Bogu, póki życia starczy.
31 Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Refren.

• Aklamacja: Alleluja nr  3  s. 90

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Ewangelia  nr 3  s. 90   Mt  25, 14 - 30

Proszę wyznaczyć kogoś do przeczytania Ewangelii, może ją przeczytać sam Ksiądz Proboszcz

EWANGELIA 3                                                                                        Mt 25,14-30

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom taką przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego Pana.Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: «Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem».Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana».Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc:

«Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem».Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana».Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: «Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność».Odrzekł mu pan jego: «Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze Bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.A sługę nie użytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów»”.

Oto słowo Pańskie.

OBRZĘD SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

• Dialog Księdza Biskupa z Księdzem Proboszczem – Obrzędy Bierzmowania s. 27
• Homilia
• Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
• Hymn: „Przybądź Stwórco Duchu Boży” (wszystkie zwrotki!)

1. Przybądź, Stwórco, Duchu Boży,
Nawiedź wiernych Twych umysły;
Niech Twa hojność łąsk przymnoży
Sercom, które z rąk Twych wyszły.


2. Tyś jest Pocieszyciel boski,
Dar niebieski, pokrzepienie,
Źródło życia, żar miłości
I duchowne namaszczenie.


3. Tyś jest w darach siedmioraki,
Palcem ojcowskiej prawicy;
Uczysz mowy wielorakiej
Wedle Ojca obietnicy.


4. Nieć w umysłach światło Twoje,
W sercach rozlej miłość czystą;
Słabe naszych ciał ostoje
Pokrzep mocą wiekuistą.


5. Wroga od nas pędź daleko,
Przyśpiesz dar pokoju Twego;
Pod Twą wodzą i opieką,
Niech unikniem wszego złego.


6. Niech przez Ciebie Ojca znamy,
Poznajemy Syna Jego,
Niech też zawsze wyznawamy
Ciebie, Ducha Im wspólnego.


7. Chwała Ojcu i Synowi,
Który z martwych żywy wstaje,
I Świętemu też Duchowi
Niech na wieki nie ustaje. Amen.

a) Modlitwa i włożenie rąk

Na początek bierzmowania przy Księdzu Biskupie mikrofon bezprzewodowy.

Bierzmowani podchodzą w JEDNYM rzędzie!

Dodatkowo proszę wcześniej wyznaczyć dwóch ministrantów, którzy będą wręczać pamiątkowe obrazki bierzmowanym w momencie kiedy już będą odchodzić od ks. Biskupa po otrzymaniu sakramentu.

Jeśli Księża podają imiona patrona z bierzmowania, proszę aby robić to w ten sposób, że jeden ksiądz odczytuje imię a drugi wcześniej, stojąc z tej samej strony podaje mu kartkę od młodzieży.

b) Namaszczenie Krzyżmem św. (postawa stojąca) (można śpiewać pieśń po kilku osobach), np. Przyjdź Duchu Święty ja pragnę …

Po bierzmowaniu Ksiądz Biskup podchodzi do ministrantów, którzy stoją w prezbiterium przy kredensie i myje ręce, (dodatkowo proszę przygotować przekrojoną cytrynęNIE PRZYGOTOWYWAĆ CHLEBA i SOLI

bezpośrednio potem Ksiądz Biskup udaje się do ołtarza

skąd rozpoczyna modlitwę wiernych

W nawie głównej ustawia się młodzież do modlitwy powszechnej oraz do darów i udaje się do ambony i stolika
z darami ofiarnymi
(stolik w nawie głównej)

•  Modlitwa powszechna

Wstęp :

Przyjmując z radością znamię Ducha Świętego,

który z mocą działa w Kościele i w nas,

z ufnością zwracajmy się do Ojca z naszymi prośbami.

Módlmy się za Kościół Boży, aby zawsze składał świadectwo wiary i świętości.

Ciebie prosimy …

Módlmy się za naszego  księdza Biskupa  Ryszarda oraz księdza  Biskupa  Arkadiusza,  aby  Pan Bóg obdarzył wszelkimi potrzebnymi łaskami w kierowaniu naszą Diecezją .

Ciebie prosimy …

Módlmy się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, aby wielu młodych ludzi znalazło radość w służbie Bożej.

Ciebie prosimy …

Módlmy się za nowo bierzmowanych, aby Duch Święty udzielił im męstwa w wyznawaniu wiary. Ciebie prosimy …

Módlmy się za naszych rodziców, chrzestnych i świadków bierzmowania, aby słowem i przykładem pociągali nas do naśladowania Jezusa Chrystusa.

Ciebie prosimy …

Módlmy się za nas samych, aby Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej   zasad.

Ciebie prosimy ...

Modlitwa :

Boże, który napełniasz lud swoim Świętym Duchem.

Wysłuchaj naszych modlitw i spraw,

abyśmy zawsze szanowali swoją godność

i pomagali sobie wzajemnie w osiągnięciu zbawienia.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

•  Procesja z darami - dary ołtarza (hostia, komunikanty, woda i wino)  oraz chleb, winogrona i ofiara na katedrę (będą złożone na oddzielnym stoliku przy ołtarzu)

mogą być dary takie jak: chleb, owoce, miód, ryby itp. Na dodatkowe dary (chleb, owoce itp.)  proszę przygotować miejsce przed ołtarzem, tak aby nie stawiać ich na ołtarzu tylko przed albo obok niego.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

» Śpiew – Przygotowanie darów: „Pieśń?” „Jeden chleb …”

•  Modlitwa nad darami (Mszał Rzymski s. 71”)
•  Prefacja o Duchu Świętym, nr 53 lub 54 –

jeśli prefacja jest recytowana proszę aby nie śpiewać Sanctus tylko także recytować – uwaga dla organistów !!!
•  Sanctus
•  Modlitwa eucharystyczna II (modlitwa wstawiennicza za bierzmowanych)
•  Baranku Boży                               
•  Komunia święta

wierni mają dowolność w sposobie przyjmowania komunii świętej, dlatego takową możliwość proszę stworzyć – podając komunikat wiernym przed Komunią Świętą, który kapłan i w jaki sposób będzie udzielał Komunii.

Przy tabernakulum proszę także umieścić płyn do odkażania.

» Śpiew – Komunia: „Pieśń?” Eucharystyczna (na czas komunikowania)

» Śpiew – Dziękczynienie: „Pieśń?” „Niech będzie chwala…:

PO KOMUNII ŚW.

•  Modlitwa mszalna (Mszał Rzymski s. 72”)

•  Podziękowanie przez młodzież za udzielenie Sakramentu Bierzmowania

•  Podziękowanie przez Księdza Proboszcza

•  Błogosławieństwo  (Mszał Rzymski s. 73”)

ZAKOŃCZENIE

•  Wyjście krótką drogą do zakrystii i zdjęcie szat liturgicznych w zakrystii: „Pieśń?” (tylko 1 zw.)

•  Uroczyste wyjście główną nawą do plebanii.

» Śpiew – Regres: „Pieśń?” Barka 1 zwrotka