Parafia pw: Opatrzności Bożej w Tucholi – Rudzkim Moście

Dnia 19  maja  2021 r.  o godz.  18.00

FORMULARZ MSZY ŚWIĘTEJ

MSZA PRZY UDZIELANIU BIERZMOWANIA – SZATY LITURGICZNE KOLOR CZERWONY

(Mszał Rzymski 70”-73”)

» Śpiew: Ingres: „Pieśń?” „Kto się w opiekę …” (aż do przejścia na miejsce przewodniczenia śpiew !!)

Na wejście przygotować klęcznik dla Księdza Biskupa

• Prośba rodziców skierowana do Księdza Biskupa o udzielenie sakramentu Bierzmowania

• Słowo Księdza Proboszcza

Jeśli są pamiątki do poświęcenia tzn. krzyżyki to w tym miejscu przewidziane jest ich poświęcenie – proszę wcześniej poinformować

Ksiądz Biskup ubiera się w zakrystii, podobnie zdejmuje szaty po Mszy św. w zakrystii. W czasie ubierania szat organista może coś śpiewać albo zagrać, aby nie było ciszy w kościele…

OBRZĘDY WSTĘPNE

» Śpiew - Introit: „Pieśń?”

• Znak krzyża

• Akt pokuty

• Gloria / „Chwała na wysokości Bogu” (intonuje Organista) – poza okresem Wielkiego Postu

• Kolekta (Mszał Rzymski s. 70-71”)

 

LITURGIA SŁOWA

Czytania dowolne wybiera Ksiądz Proboszcz z Obrzędów Bierzmowania. Nie ma potrzeby konsultowania wyboru z Księdzem Biskupem. Chyba, że w dniu bierzmowania wypada Uroczystość, w takiej sytuacji proszę o kontakt.

 

• I czytanie  s. 74  Dz  1, 3 – 8

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Jezus po swojej męce dał swoim Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku nakazał im, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali obietnicy Ojca. Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie, Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny    1  s.  75   Ps 104 (103) i nn

Refren:  Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

lub:  Alleluja.

1 Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
24 Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! †
Tyś wszystko mądrze uczynił, *
Ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren.

27 Wszystko to czeka na Ciebie, *
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
28 Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

Refren.

30 Stwarzasz je napełniając swym Duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.
31 Niech chwała Pana trwa na wieki, * 
niech Pan się raduje z dzieł swoich.

Refren.

30 Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana, *
grać mojemu Bogu, póki życia starczy.
31 Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Refren.

• Aklamacja: Alleluja nr  3  s. 90

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Ewangelia  nr 3  s. 90   Mt  25, 14 - 30

Proszę wyznaczyć kogoś do przeczytania Ewangelii, może ją przeczytać sam Ksiądz Proboszcz

EWANGELIA 3                                                                                        Mt 25,14-30

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom taką przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego Pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: «Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem».

Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana».

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: «Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem».

Rzekł mu pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana».

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: «Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność».

Odrzekł mu pan jego: «Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze Bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.

Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.

A sługę nie użytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów»”.

Oto słowo Pańskie.

OBRZĘD SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

• Dialog Księdza Biskupa z Księdzem Proboszczem – Obrzędy Bierzmowania s. 27
• Homilia
• Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
• Hymn: „Przybądź Stwórco Duchu Boży” (wszystkie zwrotki!)

1. Przybądź, Stwórco, Duchu Boży,
Nawiedź wiernych Twych umysły;
Niech Twa hojność łąsk przymnoży
Sercom, które z rąk Twych wyszły.


2. Tyś jest Pocieszyciel boski,
Dar niebieski, pokrzepienie,
Źródło życia, żar miłości
I duchowne namaszczenie.


3. Tyś jest w darach siedmioraki,
Palcem ojcowskiej prawicy;
Uczysz mowy wielorakiej
Wedle Ojca obietnicy.


4. Nieć w umysłach światło Twoje,
W sercach rozlej miłość czystą;
Słabe naszych ciał ostoje
Pokrzep mocą wiekuistą.


5. Wroga od nas pędź daleko,
Przyśpiesz dar pokoju Twego;
Pod Twą wodzą i opieką,
Niech unikniem wszego złego.


6. Niech przez Ciebie Ojca znamy,
Poznajemy Syna Jego,
Niech też zawsze wyznawamy
Ciebie, Ducha Im wspólnego.


7. Chwała Ojcu i Synowi,
Który z martwych żywy wstaje,
I Świętemu też Duchowi
Niech na wieki nie ustaje. Amen.

a) Modlitwa i włożenie rąk

Na początek bierzmowania przy Księdzu Biskupie mikrofon bezprzewodowy. Bierzmowani podchodzą w JEDNYM rzędzie! Dodatkowo proszę wcześniej wyznaczyć dwóch ministrantów, którzy będą wręczać pamiątkowe obrazki bierzmowanym w momencie kiedy już będą odchodzić od ks. Biskupa po otrzymaniu sakramentu.

Jeśli Księża podają imiona patrona z bierzmowania, proszę aby robić to w ten sposób, że jeden ksiądz odczytuje imię a drugi wcześniej, stojąc z tej samej strony podaje mu kartkę od młodzieży.

b) Namaszczenie Krzyżmem św. (postawa stojąca) (można śpiewać pieśń po kilku osobach), np. Przyjdź Duchu Święty ja pragnę …

Świadkowie bierzmowanych nie kładą swojej ręki na ramieniu kandydata do bierzmowania w czasie bierzmowania, tylko podchodząc do Biskupa stoją za bierzmowanym w „bezpiecznej” odległości …

Po bierzmowaniu Ksiądz Biskup podchodzi do ministrantów, którzy stoją w prezbiterium przy kredensie i myje ręce, (dodatkowo proszę przygotować przekrojoną cytrynęNIE PRZYGOTOWYWAĆ CHLEBA i SOLI

bezpośrednio potem Ksiądz Biskup udaje się do ołtarza skąd rozpoczyna modlitwę wiernych.

• W nawie głównej ustawia się młodzież do modlitwy powszechnej oraz do darów i udaje się do ambony i stolika
z darami ofiarnymi
(stolik w nawie głównej)

•  Modlitwa powszechna

•  Procesja z darami - dary ołtarza (hostia, komunikanty, woda i wino)  oraz chleb, winogrona i ofiara na katedrę (będą złożone na oddzielnym stoliku przy ołtarzu)javascript:;

mogą być dary takie jak: chleb, owoce, miód, ryby itp. Na dodatkowe dary (chleb, owoce itp.)  proszę przygotować miejsce przed ołtarzem, tak aby nie stawiać ich na ołtarzu tylko przed albo obok niego.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

» Śpiew Przygotowanie darów: „Pieśń?” „Jeden chleb …”

•  Modlitwa nad darami (Mszał Rzymski s. 71”)
•  Prefacja o Duchu Świętym, nr 53 lub 54 – jeśli prefacja jest recytowana proszę aby nie śpiewać Sanctus tylko także recytować – uwaga dla organistów !!!
•  Sanctus
•  Modlitwa eucharystyczna II (modlitwa wstawiennicza za bierzmowanych)
•  Baranku Boży                               
•  Komunia święta

(w związku z pandemią koronawirusa - Komunia pod jedną postacią).

Przypominam, że wierni mają dowolność w sposobie przyjmowania komunii świętej, dlatego takową możliwość proszę stworzyć – podając komunikat wiernym przed Komunią Świętą, który kapłan i w jaki sposób będzie udzielał Komunii.

Przy tabernakulum proszę także umieścić płyn do odkażania.

» Śpiew – Komunia: „Pieśń?” Eucharystyczna (na czas komunikowania)

» Śpiew – Dziękczynienie: „Pieśń?” „Niech będzie chwala…:

PO KOMUNII ŚW.

•  Modlitwa mszalna (Mszał Rzymski s. 72”)

•  Podziękowanie przez młodzież za udzielenie Sakramentu Bierzmowania

•  Podziękowanie przez Księdza Proboszcza

•  Błogosławieństwo  (Mszał Rzymski s. 73”)

ZAKOŃCZENIE

•  Wyjście krótką drogą do zakrystii i zdjęcie szat liturgicznych w zakrystii: „Pieśń?” (tylko 1 zw.)

•  Uroczyste wyjście główną nawą do plebanii.

» Śpiew – Regres: „Pieśń?” Barka 1 zwrotka

W czasie liturgii bierzmowania należy zachować przepisy prawa państwowego
i kościelnego związane z pandemią koronawirusa, dlatego proszę aby
ks. Proboszcz dopilnował by uczestnicy liturgii do tych przepisów się stosowali.