OBRZĘDY  BIERZMOWANIA  W  CZASIE  MSZY  ŚWIĘTEJ

  1. Msza św. rozpoczyna się uroczystym wejściem ks. Biskupa z Kaplanami do ołtarza.
  2. Po dojściu do ołtarza wszyscy klękają.
  3. Biskup udaje się do miejsca przewodniczenia i teraz podchodzą rodzice Bierzmowanych z prośbą do ks. Biskupa o udzielenie Sakramentu Bierzmowania.
  4. Rozpoczęcie Mszy św. znakiem krzyża.
  5. Po modlitwie  MÓDLMY  SIĘ  lektorka podchodzi do ambony na czytanie lekcji.

LITURGIA SŁOWA

1. Liturgia słowa odbywa się zgodnie z przepisami. Wszystkie czytania lub ich część można wziąć z tekstów przeznaczonych na bierzmowania, zawartych w Lekcjonarzu

PIERWSZE CZYTANIE 1                                                                             Dz 1, 3-8

Otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie świadkami.

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Jezus po swojej męce dał swoim Apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku nakazał im, aby nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali obietnicy Ojca. Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie, Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.

Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY 1     Ps 104 (103), 1ab. i 24.27-28.30-31.33-34 (R.: por.30)

Refren:  Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

1 Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
24 Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! †
Tyś wszystko mądrze uczynił, *
Ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren.

27 Wszystko to czeka na Ciebie, *
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
28 Gdy im dajesz, zbierają, *
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

Refren.

30 Stwarzasz je napełniając swym Duchem *
i odnawiasz oblicze ziemi.
31 Niech chwała Pana trwa na wieki, * 
niech Pan się raduje z dzieł swoich.

Refren.

30 Póki mego życia, chcę śpiewać dla Pana, *
grać mojemu Bogu, póki życia starczy.
31 Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 1

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości
.

Aklamacja: (Alleluja, alleluja, alleluja).

 

EWANGELIA 1                                                                                        Mt 5, 1-12a

Zasady życia uczniów Jezusa.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

2. Po Ewangelii biskup siada na przygotowanym miejscu.  Zależnie od miejscowego zwyczaju kandydatów do bierzmowania przedstawia proboszcz Biskupowi. Kandydaci stają przed celebransem.

Kapłan: Czcigodny ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży  parafii Opatrzności Bożej w Tucholi Rudzkim Moście

Biskup: Czy młodzież ta wie (wierni ci wiedzą),jak wielki dar otrzymuje (otrzymują) w tym sakramencie i czy przygotowała się (przygotowali się) należycie do jego przyjęcia?

Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga młodzieży (Drodzy bracia i siostry), powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Wszyscy AMEN

HOMILIA, po której następuje

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

3. Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:

Pytam każdego z was:

Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus?

Kandydaci: Wyrzekam się.

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

Kandydaci: Wierzę.

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Kandydaci: Wierzę.

Do tego wyznania dołącza się biskup, głosząc wiarę Kościoła:

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Zgromadzenie wiernych wyraża swoją zgodę odpowiadając:   Amen.

4. Biskup przechodzi przed stopnie ołtarza,  gdzie podchodzą bierzmowani ze świadkami .  W czasie przejścia śpiew  Hymnu do Ducha Świętego

LITURGIA SAKRAMENTU

WŁOŻENIE RĄK

5. Biskup (wraz z kapłanami, którzy mu pomagają) stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:

Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi obfitymi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.

6. Biskup (i kapłani, którzy mu pomagają) wyciągają ręce nad kandydatami. Sam zaś biskup mówi:

Boże wszechmogący,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
który odrodziłeś te sługi swoje
przez wodę i Ducha Świętego
i uwolniłeś ich od grzechu,
ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,
daj im ducha mądrości i rozumu,
ducha rady i męstwa,
ducha umiejętności i pobożności,
napełnij ich duchem Twojej bojaźni.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

7. Kandydaci do bierzmowania pojedynczo pochodzą do biskupa. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata.

8. Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

IMIĘ   z   BIERZMOWANIA PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany:    Amen.

Biskup:   POKÓJ  Z  TOBĄ

Bierzmowany:    I z duchem twoim.

9. W czasie namaszczania można śpiewać odpowiednią pieśń. Po namaszczeniu biskup myje ręce.

MODLITWA POWSZECHNA

10. Następuje modlitwa powszechna w niżej podanej formie:

Biskup: Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca wszechmogącego; módlmy się jednomyślnie, bo jedna jest nasza wiara, nadzieja i miłość, które pochodzą od Ducha Świętego.

Bierzmowani czytają prośby w modlitwie wiernych

1. Módlmy się za bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darem Ducha Świętego, aby umocnieni  w wierze i miłości, dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem.  Ciebie prosimy

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

2. Módlmy się za rodziców bierzmowanych oraz świadków bierzmowania, aby słowem i przykładem pociągali ich do naśladowania Chrystusa.  Ciebie prosimy

3. Módlmy się za święty Kościół Boży razem z Papieżem Franciszkiem i naszym biskupem Ryszardem, aby zgromadzony przez Ducha Świętego wzrastał i rozwijał się w jednej wierze i miłości aż do przyjścia Chrystusa.  Ciebie prosimy

4. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących oraz starszych wiekiem i dotkniętych korona wirusem u zakończenie pandemii korona wirusa.  Ciebie prosimy

5. Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych w tej świątyni oraz wszystkich łączących się z nami w tej Eucharystii duchowo przy odbiornikach o wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień. Ciebie prosimy

Biskup:     Boże, Ty dałeś swoim Apostołom Ducha Świętego i chciałeś, aby oni oraz ich następcy udzielali Go innym wiernym, † wysłuchaj łaskawie naszą modlitwę i działaj w sercach wiernych * podobnie jak w początkach głoszenia Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy: Amen.

11. Po modlitwie powszechnej odbywa się pochód ofiarny z darami do ołtarza

12.  Msza święta,  jak w każdą niedzielę

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Po  Modlitwie  po  Komunii św.  następuje  podziękowanie  przez Bierzmowanych   ks. Biskupowi  za udzielenie Sakramentu   Bierzmowania

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

13. Zamiast zwykłego błogosławieństwa na końcu Mszy udziela się błogosławieństwa w formie podanej niżej, albo odmawia się modlitwę nad ludem.

Bóg Ojciec wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi przybranymi dziećmi, † niech was błogosławi * i sprawi, abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości.

Wszyscy: Amen.

Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca przedwiecznego, który obiecał, że Duch prawdy zostanie w Kościele, † niech was błogosławi * i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary.

Wszyscy: Amen.

Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, † niech was błogosławi, * zjednoczy i doprowadzi do radości Królestwa Bożego.

Wszyscy: Amen.

Biskup dodaje:

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

Wszyscy: Amen.

SPOTKANIA  FORMACYJNE  PRZED  BIERZMOWANIEM


Uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej oraz wszystkich  starszych, którzy jeszcze nie byli bierzmowani zapraszam na spotkanie  formacyjne w sobotę  dnia 24  kwietnia  2021 r. zaraz po  Mszy św.wieczornej o godz. 18.00. Obecność obowiązkowa !!!

ks. Wiesław Herold

W ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu bierzmowania należy zweryfikować znajomość następujących treści małego katechizmu:

  • w pierwszym roku formacji:

5 warunków dobrej spowiedzi

Błogosławieństwa,

tajemnice różańca,

uczynki miłosierdzia względem duszy,

uczynki miłosierdzia względem ciała,

akty strzeliste: wiary, nadziei i miłości.

  • w drugim roku formacji:

Wierzę w Boga,

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

10 przykazań Bożych,

przykazanie miłości

7 sakramentów świętych,

6 prawd wiary,

7 darów Ducha Świętego,

7 grzechów głównych.

 

 

Katechezy dla rodziców kandydatów do bierzmowania

 

Katecheza online | Bierzmowanie | ks. bp Arkadiusz Okroj

 

Katecheza online | Bierzmowanie - kerygmat